Uppdrag och projekt

Varje kommun ska ha folkbibliotek och biblioteken ska vara tillgängliga för alla

Biblioteket är en del av det demokratiska samhället

Bibliotekens roll är att ge alla medborgare möjligheten att bidra till och delta i det demokratiska samhället. Biblioteken erbjuder stöd i det livslånga lärandet och är en plats för upplevelser och nya insikter. Till biblioteken är alla välkomna. Det är öppna, kostnadsfria platser i samhället där man får vara utan krav på ärende eller prestation. Här kan man kan mötas över gränser, oavsett generation, utbildning, etnisitet, ekonomiska förutsättningar. Den ökade digitaliseringen av många samhällstjänster har gett biblioteket en ny roll som vägledare och stöd i detta. Biblioteket är en medspelare i livets olika skiften.

Av ord skapas tankar och av tankar skapas kunskap

Att tidigt möta skrivna texter, lyssna till högläsning, lära sig stava och skapa sammanhang av bokstäver, ger upplevelser och känslor som ger djup i tillvaron. Läsning är en avkopplande aktivitet, något man gör för sitt nöjes skull. Också för den som själv inte har möjlighet att resa eller röra sig fritt i samhället kan boken vara ett sätt att vara delaktig. Den som läser har alltid något att berätta, och möter nya världar och andra tänkesätt. 

Bibliotekslag och biblioteksplan

Bibliotekslagen anger att ”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.” Biblioteksplanen ska omfatta all biblioteksverksamhet i kommunen, oavsett huvudman, vilket i Vallentuna innebär folkbibliotek och skolbibliotek.

Biblioteksplanen utgår från Vallentuna kommuns vision: Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer och de sex nycklar/nyckelord som kopplas till den: Varaktighet, Inspiration, Samverkan, Innovation, Omtänksamhet och Nav.

Vallentuna kommuns biblioteksplan kopplas till de kommunala nämndernas verksamhetsplaner och följs årligen upp i ordinarie verksamhetsuppföljning.

FN:s Konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) är svensk lag från 2020-01-01,12 där ett antal av artiklarna har bäring på kommunernas biblioteksverksamhet, till exempel artiklarna 13, 17, 28, 29 och 31.

Länkar

Våga visa

Bibliotek Vallentuna ingår i nätverket Våga Visa bibliotek för samverkan kring metoden Våga Visa, ett sätt att utvärdera biblioteksverksamhet. Nätverket startade 2013 och idag deltar förutom Vallentuna även Ekerö, Järfälla, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Värmdö kommuner i samarbetet.

Läs mer om Våga Visa.

Språk